Privacy wetgeving

Verwerkersovereenkomst

Versie 1 mei 2018

Plot4Fun, statutair gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27357943, hierbij

vertegenwoordigd door Annette van der Hoeven (hierna: Plot4Fun),

en

MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100,

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker),

hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,

overwegende dat:

Plot4Fun beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);

Plot4Fun gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze dienst

aanbiedt in de vorm van een website die Plot4Fun kan gebruiken om zijn producten te verkopen;

Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens,

betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;

Plot4Fun door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door

Verwerker; waarbij Plot4Fun het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 2009-09-14

tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);

Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming

persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;

Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze

verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;

Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e

van de Wbp;

Plot4Fun aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;

waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin

van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;

waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;

waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de

corresponderende bepalingen uit) de AVG.

komen overeen:

 

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Plot4Fun

persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze

Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Plot4Fun zal Verwerker schriftelijk op

de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn

genoemd.

1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens.

Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de

verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

1.3. De in opdracht van Plot4Fun te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Plot4Fun en/of de betreffende

betrokkenen.

1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal Plot4Fun ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van

toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen.

Plot4Fun vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van

deze registerplicht.

A

rtikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde

omgeving.

2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze

Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Plot4Fun en onder de uitdrukkelijke

(eind)verantwoordelijkheid van Plot4Fun. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder

geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Plot4Fun, verwerkingen voor

doeleinden die niet door Plot4Fun aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is

Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Plot4Fun.

2.4. Plot4Fun staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals

bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker

3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de

voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door

Verwerker vanuit diens rol.

3.2. Verwerker zal Plot4Fun, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen

maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

3.3. Verwerker zal Plot4Fun in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Plot4Fun in strijd is met

relevante privacywet- en regelgeving.

3.4. Verwerker zal Plot4Fun de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het

kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de

toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die

persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot

werknemers, in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker

persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau

waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze

Verwerkersovereenkomst en de Wbp.

4.2. Verwerker zal Plot4Fun, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het

gaat.

A

rtikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers

5.1. Plot4Fun verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. De

door Plot4Fun verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers.

5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. Plot4Fun

zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien Plot4Fun, redelijke grond heeft om

bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk

en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.

5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan

alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij

nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens Plot4Fun aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en)

heeft begaan.

 

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de

techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten,

niet onredelijk is.

6.3. Plot4Fun stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft

verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

 

Artikel 7. Meldplicht datalekken

7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van

persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen

heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar

beste kunnen inspannen om Plot4Fun daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar

aanleiding waarvan Plot4Fun beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of

niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

7.2. Plot4Fun zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving

dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel

betrokkenen.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;

wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

wat de (voorgestelde) oplossing is;

contactgegevens voor de opvolging van de melding;

wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Plot4Fun, toezichthouder).

 

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het

verzoek doorsturen aan Plot4Fun. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal

Plot4Fun de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.

 

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Plot4Fun ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze

Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor

een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat

deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

voor zover Plot4Fun uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

of

indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de

Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en

indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 10. Audit

10.1. Plot4Fun heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is

van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.

10.2. De kosten van de audit worden door Plot4Fun gedragen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van

deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de

laatste factuur die door Plot4Fun is voldaan.

11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Plot4Fun de schade zo spoedig

mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot

schadevergoeding door Plot4Fun vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Plot4Fun bekend is

geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.

11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Plot4Fun als gevolg van een boete opgelegd door een

van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van

wettelijke meldplichten.

11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de

bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.

11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove

nalatigheid aan de kant van Verwerker.

 

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van Plot4Fun.

12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij

gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan

Plot4Fun toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor

genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Plot4Fun nog twee maanden in quarantaine worden gehouden

onder toezicht van Verwerker zonder dat Plot4Fun hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie maanden zal

Verwerker de persoonsgegevens van Plot4Fun en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.

Aldus overeengekomen en geaccordeerd door Plot4Fun en MyOnlineStore op 2018-05-04

 

 

 

 

© 2009 - 2021 Plot4Fun | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel